Adatvédelmi Tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
A Red Dream Kft. (cégjegyzékszám: 13 09 123675; székhely: 2337 Délegyháza, Petőfi Sándor utca 136.; képviseli: Czanik Balázs ügyvezető; mint adatkezelő a továbbiakban adatkezelő, mint Szolgáltató) kiemelten fontosnak tartja a http://www.blife.hu oldal (a továbbiakban: Honlap) látogatói és a szolgáltatások megrendelői, igénybe vevői (a továbbiakban együttesen, mint Ügyfelek) személyes adatainak védelmét és jogszerű kezelését.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) biztosítja, hogy a Szolgáltató az Ügyfeleivel létesített jogviszony során megvalósuló személyes adatok kezelése és az adatfeldolgozás során az Európai Parlament és Tanács Általános Adatvédelmi Rendeletéről szóló 2016/679 számú rendeletével (általános adatvédelmi rendelet a továbbiakban: GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően az végezze az Ügyfelek tekintetében.

Adatkezelő adatai:
Név: Red Dream Kft.
Adatkezelésért felelős személy: Czanik Balázs ügyvezető
Székhely: 2337 Délegyháza, Petőfi Sándor utca 136.
Levelezési és panaszkezelési cím: 2337 Délegyháza, Petőfi Sándor utca 136.
Telefon: +36-1/[…] E-mail: balazsfitness@gmail.com

Jelen Tájékoztatóban a GDPR-ban foglalt fogalmakat használjuk.
DEFINÍCIÓK

1. személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

2. adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

3. az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

4. profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előre jelzésére használják;

5. álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik feltéve, hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

6. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

7. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

8. címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

9. harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

10. az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

11. adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

1. SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL FOLYTATOTT ADATKEZELÉSEK
1.1. Képzések során
1.2. B-Life kártya igénylése esetén
1.3. Webshopon történő vásárlás során
1.3.1. Termék kiszállítás során
1.3.2. Garancia érvényesítés során
1.4. Ügyfelek fogyasztói panaszai kezelése során
1.5. Képgaléria
1.6. Hírlevél küldés során
1.7. Honlapon használt Cookie adatkezeléssel kapcsolatosan
1.8. Adatkezeléssel kapcsolatos Ügyfél panaszok során
1.9. Szolgáltatói igényérvényesítés során

1.1. Képzések során

Adatkezelés célja
Az Ügyfél azonosítása, valamint a szolgáltatás teljesítése.

Kezelt adatok köre

Az Ügyfél alábbi adatai:

Természetes személy Ügyfél esetében:
o Név;
o Kontakt adatok (név, e-mail cím, telefonszám);
o Számlázási adatok (név, cím, számla vagy bizonylat száma);
o Képzés elvégzéséről kiállított okirat.

Gazdasági Társaságok és Egyéni vállalkozók esetében:
o Név (e.v. megjelölés feltüntetésével) vagy cégnév;
o Egyéni vállalkozó adatai (neve, székhelye, nyilvántartási száma)
o Cég székhelye;
o Kontakt adatok (név, beosztása, e-mail cím, telefonszám);
o Számlázási adatok (név, cím, számla vagy bizonylat száma);
o Képzés elvégzéséről kiállított okirat.

Adatkezelés jogalapja

Szolgáltatás teljesítéséhez
Az adatkezelésre a szerződéses kötelezettség teljesítése tekintetében a GDPR 6. § (1) bekezdés b) pontja nyújt jogalapot.
Számlázási kötelezettséghez
A számlázási adatok tekintetében az adatkezelést a GDPR 6. § (1) bekezdés c) pontja szerint a jogszabályi kötelezettség teljesítése alapozza meg.
A számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében történik. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.
Okirattal kapcsolatosan
Az adatkezelésre a szerződéses kötelezettség teljesítése tekintetében a GDPR 6. § (1) bekezdés b) pontja nyújt jogalapot.

Adatkezelés időtartama

Szolgáltatás teljesítéséhez
Az adatokat a szerződéses kapcsolat megszűnését követő 5 évig kezeljük.

Számlázási kötelezettséghez
A számlázással kapcsolatos adatokat és bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 166. § (1) bekezdésében és 169. § (1) bekezdésében foglaltak szerinti időtartamig, a kibocsátástól számított 8 évig őrizzük meg.

Okirattal kapcsolatosan
A képzés elvégzésével kapcsolatosan Szolgáltató köteles okiratot kiállítani, melyet a szerződéses kapcsolat megszűnését követő 5 évig kezel.

1.2. B-Life kártya igénybevétele során

A Szolgáltató azért, hogy Ügyfelei számára elérhetővé tegyen kedvezményeket, illetve a szolgáltatások igénybevételét könnyebbé tegye B-Life kártyát ad az igénylő Ügyfelek részére.

A B-Life kártya bevezetés alatt van, mely a Honlapon való megjelenést követően lesz elérhető az Ügyfeleink részére.

1.3. Webshopon történő megrendelések, vásárlás során

Az Ügyfél Szolgáltató által működtetett honlapon (webáruházban) történő vásárlása szerződésnek minősül, figyelemmel az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Eker tv.) 13/A. §-ára, és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletre is.

A Szolgáltató az Eker tv. 13/A.§ (1) bekezdése értelmében kezelheti az alábbi adatokat:
o az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése,
o a szerződésből származó díjak számlázása,
o valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti a webáruházban regisztráló, vásárló azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet.

Adatkezelés célja
Az Ügyfél általi megrendelés teljesítése, megrendelő személyének azonosítása.

Kezelt adatok köre

Az Ügyfél alábbi adatai:
o Név, vagy cégnév;
o Lakcím; Székhely
o Cég esetében adószám;
o E-mail cím;
o Számlázási adatok (név, cím, számla vagy bizonylat száma);
o Szállítási adatok (név; cím; telefonszám, e-mail cím).

Adatkezelés jogalapja

Szolgáltatás teljesítéséhez
Az adatkezelésre a szerződéses kötelezettség teljesítése tekintetében a GDPR 6. § (1) bekezdés b) pontja nyújt jogalapot.
Számlázási kötelezettséghez
A számlázási adatok tekintetében az adatkezelést a GDPR 6. § (1) bekezdés c) pontja szerint a jogszabályi kötelezettség teljesítése alapozza meg.
A számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében történik. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.

Adatkezelés időtartama
Az adatokat megrendelés esetében legfeljebb a szerződéses kapcsolat lezárását követő 5 évig kezeljük.

1.3.1. Termék kiszállítása

Adatkezelés célja
Megrendelés esetében a megrendelt termék átvételének biztosítása az Ügyfél által megadott címen.

Kezelt adatok köre

Az Ügyfél alábbi adatai:

Természetes személy Ügyfél esetében:
o Név;
o Kontakt adatok (név, e-mail cím, telefonszám);
o Számlázási adatok (név, cím, számla vagy bizonylat száma);
o Szállítási cím;
o Megrendelt termék adatai.

Gazdasági Társaságok és Egyéni vállalkozók esetében:
o Név (e.v. megjelölés feltüntetésével) vagy cégnév;
o Kontakt adatok (név, e-mail cím, telefonszám);
o Számlázási adatok (név, cím, számla vagy bizonylat száma);
o Szállítási cím;
o Megrendelt termék adatai.

Adatkezelés jogalapja
Az adatkezelésre a szerződéses kötelezettség teljesítése tekintetében a GDPR 6. § (1) bekezdés b) pontja nyújt jogalapot.
Adatkezelés időtartama
Szolgáltató az adatokat a megrendelt áru kiszállításáig kezeli.
Szolgáltató a megrendelt termék kiszállítása tekintetében jelen Tájékoztató 3. pontjában megjelölt adatfeldolgozót veszi igénybe.

1.3.2. (Termék és kellék) szavatosság és Garancia ügyintézés

Adatkezelés célja
Az Ügyfél részére szavatossági és garanciával kapcsolatos intézkedés biztosítása, termék cseréje, kijavítása, pénz visszafizetés.

Kezelt adatok köre

Az Ügyfél alábbi adatai:

Természetes személy Ügyfél esetében:

o Név;
o Kontakt adatok (név, e-mail cím, telefonszám);
o Számlázási adatok (név, cím, számla vagy bizonylat száma);
o Szállítási cím;
o Garanciális termék adatai;
o Termékcsere esetében az új termék adatai.

Gazdasági Társaságok és Egyéni vállalkozók esetében:

o Név (e.v. megjelölés feltüntetésével) vagy cégnév;
o Kontakt adatok (név, e-mail cím, telefonszám);
o Számlázási adatok (név, cím, számla vagy bizonylat száma);
o Szállítási cím;
o Garanciális termék adatai;
o Termékcsere esetében az új termék adatai.

Adatkezelés jogalapja
Az adatkezelést a GDPR 6. § (1) bekezdés c) pontja szerint a jogszabályi kötelezettség teljesítése alapozza meg 1 éves kötelező jótállás esetében.
Az adatkezelést a GDPR 6. § (1) bekezdés c) pontja szerint a jogszabályi kötelezettség teljesítése alapozza meg termék és kellék szavatosság esetében is.
A Szolgáltató szerződéses jótállás (3-5 éves jótállás) esetében szerződéses kötelezettség teljesítése tekintetében kezeli a garancia érvényesítésével kapcsolatos adatokat a GDPR 6. § (1) bekezdés b) pontja értelmében.

Adatkezelés időtartama
A kötelező, jogszabályon alapuló jótállás tekintetében amíg a jótállásra köteles a Szolgáltató, vagyis:
-Termékcsere, kijavítás esetében az új jótállási, vagy szavatossági időpont leteltéig,
– pénz visszatérítés esetében a visszafizetés teljesítéséig.

1.4. Rendezvények során
A Szolgáltató Külföldi, valamint Belföldi Fitness Táborokat és egyéb rendezvényeket szervez, melyen való részvétel az Ügyfél általi e-mailen történő jelentkezéssel és annak visszaigazolásával történik.

A rendezvényeken fényképfelvételeket készíthetünk, melyek kezeléséről az 1.5. Képgaléria elnevezésű pontban adunk tájékoztatást.

Adatkezelés célja

A rendezvényen való részvétel biztosítása.

Kezelt adatok köre

Az Ügyfél alábbi adatai:

Természetes személy Ügyfél esetében:

o Név;
o Kontakt adatok (név, e-mail cím, telefonszám);
o Számlázási adatok (név, cím, számla vagy bizonylat száma);
o Rendezvény megnevezése.

Gazdasági Társaságok és Egyéni vállalkozók esetében:

o Név (e.v. megjelölés feltüntetésével) vagy cégnév;
o Egyéni vállalkozó adatai (neve, székhelye, nyilvántartási száma)
o Cég székhelye;
o Kontakt adatok (név, beosztása, e-mail cím, telefonszám);
o Számlázási adatok (név, cím, számla vagy bizonylat száma);
o Rendezvény megnevezése.

Adatkezelés jogalapja

Szolgáltatás teljesítéséhez
Az adatkezelésre a szerződéses kötelezettség teljesítése tekintetében a GDPR 6. § (1) bekezdés b) pontja nyújt jogalapot.
Számlázási kötelezettséghez
A számlázási adatok tekintetében az adatkezelést a GDPR 6. § (1) bekezdés c) pontja szerint a jogszabályi kötelezettség teljesítése alapozza meg.
A számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében történik. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.

1.5. Képgaléria

Adatkezelés célja
A rendezvények népszerűsítése, valamint bemutatása a Honlapra látogatók számára.

Kezelt adatok köre
A rendezvényeken készült fényképfelvételek.

Adatkezelés jogalapja
Az Ügyfél hozzájárulása, vagyis a GDPR 6. § (1) bekezdés a) pontja.

Adatkezelés időtartama
A rendezvényekről készült fényképek [….] hónapig szerepelnek a Honlapon, ezt követően törlésre kerülnek a Honlapról, de az archívumban megtalálhatóak lesznek az Ügyfél hozzájárulásának visszavonásáig.
A fényképeket nem továbbítjuk harmadik személyek számára.

1.6. Ügyfelek fogyasztói panaszainak kezelése

Adatkezelés célja
Az Ügyfelek fogyasztói panaszainak kezelése, Ügyfél azonosítása.

Kezelt adatok köre
A panasz, valamint az Ügyfelek alábbi adatai:
Természetes személy Ügyfél esetében:

o Név
o Kontakt adatok (e-mail cím, telefonszám);

Gazdasági Társaságok és Egyéni vállalkozók esetében:
o Név (e.v. megjelölés feltüntetésével) vagy cégnév;
o Egyéni vállalkozó adatai (neve, székhelye, nyilvántartási száma);
o Cég székhelye;
o Kontakt adatok (e-mail cím, telefonszám).

Adatkezelés jogalapja
A fogyasztói panaszok tekintetében az adatkezelést a GDPR 6. § (1) bekezdés c) pontja szerint a jogszabályi kötelezettség teljesítése alapozza meg.

Adatkezelés időtartama
A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig köteles a Szolgáltató megőrizni a panaszkezeléssel kapcsolatos adatokat.

1.7. Hírlevél küldés

Adatkezelés célja
A Szolgáltató célja, hogy a feliratkozó az általa megjelölt e-mail címén értesüljön minden a Szolgáltató által biztosított szolgáltatásokkal kapcsolatos akcióról (pl.: alacsony benzinárak), további szolgáltatásokról, lehetőségekről egyéb hirdetésekről marketing célú megkeresés formájában.

Kezelt adatok köre
Az Ügyfelek által megadott név és e-mail elérhetőség.

Adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja reklám célú megkeresés esetében a GDPR 6 cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a regisztráló önkéntes hozzájárulása.

Szolgáltató a reklám célú megkereséseket hozzájárulásos jogalap szerint kezeli, de a jogszabály előírása szerint nyilvántartást vezet a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.) 6. § (5) bekezdése szerint.

Adatkezelés időtartama
A hírlevél küldésével kapcsolatos adatokat a hírlevélről való leiratkozásig, a hozzájárulás visszavonásáig, vagy az adat törlésének egyéb módon megvalósuló kéréséig kezeljük.

Adatfeldolgozó hírlevél megküldéséhez
Szolgáltató a hírlevelek megküldéséhez a tárhelyszolgáltatót veszi igénybe.

Leiratkozás
Az Ügyfelek adatait más személynek nem továbbítjuk, de a hírleveleinkben megjelennek partnereink direkt marketing üzenetei is. Ez esetben sem kerülnek viszont ki a kezelésünkből az Ön adatai.

Önnek lehetősége van bármikor ingyenesen, korlátozás és indokolás nélkül leiratkozni az általunk megküldött hírlevélről a hírlevelekben szereplő leiratkozási linken keresztül, vagy az email címre küldött törlési kérelemmel.

A leiratkozás esetén (linken keresztüli leiratkozásnál azonnal, e-mail címre küldött leiratkozásánál 30 (harminc) napon belül) törlésre kerülnek a hírlevél küldéséhez kapcsolódóan nyilvántartott személyes adatok és Ön a továbbiakban nem fog hírlevelet kapni.

1.8. A Honlapon használt Cookie-k

Tájékoztatjuk, hogy a Honlapunkon az Ügyfelek azonosításának érdekében kisméretű adatfájlokat (a továbbiakban: cookie) használunk.
Google Analitics cookie: Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Analytics rendszerén keresztül történik. A Honlap látogatása során rögzítésre kerül az Ügyfelek IP címe, a látogatás kezdete és a látogatás vége. A Honlap látogatásával, annak egyes funkciói használatával és a cookie szabályzat elfogadásával az Ügyfél hozzájárulását adja ahhoz, hogy az említett cookie-k az Ügyfél számítógépén tárolódjanak és ahhoz a Szolgáltató, mint adatkezelő hozzáférhessen.
A cookie-k 30 napig tárolódnak, az Ügyfél ugyanakkor böngésző program segítségével beállíthatja és megakadályozhatja a cookie-k tárolását. Felhívjuk azonban figyelmét arra, hogy ez utóbbi esetben, a cookie-k használata nélkül előfordulhat, hogy nem lesz képes használni a Honlap minden szolgáltatását.
A Szolgáltató technikai közreműködőként biztosíthatja, hogy a Honlap látogatása során a szolgáltatóval együttműködő harmadik személyek, különösen a Google Inc. cookie-k segítségével tárolják, hogy az Ügyfél korábban már látogatást tett a szolgáltató honlapján és ez alapján hirdetést jeleníthetnek meg az Ügyfélnek.
A cookie-t az Ügyfél képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa.
Facebook cookie: A Facebook olyan kisméretű adatfájlokat használ, melyek segítségével az oldal tulajdonosa részletes tájékoztatást kap, a honlap látogatóinak személyre szabott hirdetéseket jeleníthet meg. A Facebook adatkezelési szabályzata és cookie beállítások az alábbi linken érhetők el: https://www.facebook.com/privacy/explanation.
Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6 cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a honlapot látogató Ügyfél önkéntes hozzájárulása.

1.9. Adatkezeléssel kapcsolatos panaszkezelés során
Adatkezelés célja

A panasz elintézése, az Ügyfél azonosítása.

Kezelt adatok köre
Az Ügyfél alábbi adatai:
o Név, vagy cégnév, egyéni vállalkozó adatai;
o Cég székhelye;
o Kontakt adatok (e-mail cím, telefonszám).

Adatkezelés jogalapja
Az adatkezelésre a szerződéses kötelezettség teljesítése tekintetében a GDPR 6. § (1) bekezdés c) pontja szerint a jogszabályi kötelezettség teljesítése nyújt jogalapot.

Adatkezelés időtartama
Az adatokat a panasz beérkezését követő 5 évig kezeljük.

1.10. Szolgáltatói igényérvényesítés során
Adatkezelés célja

Az Ügyfél azonosítása, szerződéses kötelezettség teljesítése, Ügyfél hátralék kezelése, igény érvényestése.

Kezelt adatok köre

Az Ügyfél alábbi adatai:
o Név, vagy cégnév;
o Egyéni vállalkozó adatai (neve, székhelye, nyilvántartási száma,)
o Kontakt adatok (név, e-mail cím, telefonszám),
o Számlázási adatok (név, cím, számla vagy bizonylat száma, bankszámla száma, bank neve).

Adatkezelés jogalapja
Az adatkezelésre, és adattovábbításra a GDPR 6. § (1) bekezdés f) pontja szerint Szolgáltató jogos érdeke nyújt jogalapot.

Adatkezelés időtartama
A szerződéses kapcsolat lezárásától számított legfeljebb az igény érvényesítés lezárásáig.

Adattovábbítás
A szerződéses kötelezettségből eredő igényeink érvényesítéséből származó adatokat a Szolgáltató továbbítja az ügyvédjének, aki jogosult megismerni ezen adatokat.

2. ADATTOVÁBBÍTÁS
A Szolgáltató kijelenti, hogy az Ügyfél által megadott személyes adatokat nem továbbítja más személy részére. Amennyiben erre mégis szükség lenne, az adatok továbbítására csak az Ügyfél előzetes tájékoztatását és hozzájárulását követően kerülhet sor.

Kivételt képez ez alól a hatóság, vagy bíróság hivatalos megkeresése esetében történő adattovábbítás. Adattovábbítás esetében Szolgáltató Adattovábbítási Nyilvántartást vezet.

3. ADATFELDOLGOZÓK
Szolgáltató az adatok kezeléséhez, tárolásához az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe, akikkel külön Adatfeldolgozási szerződést kötött az Ügyfelek adatainak védelme érdekében. Az Ügyfelek adataihoz egyebekben az adatkezelő munkavállalói jogosultak hozzáférni.

3.1. Tárhelyszolgáltató:
Név: GLOBAL SYSTEM INFORMATIKA Kft.
Székhely: 1119 Budapest, Etele út 57/b. 1. em. 127.
E-mail: domain@globalsystems.hu
Telefon: 1 808 9379
Honlap: www. globalsystems.hu

3.2. Könyvelő
A Szolgáltató alábbi megbízott könyvelője végzi a számlák és bizonylatok könyvelését:

Név: […] Székhely: […] E-mail: […] Telefon: […]

3.3. Ügyvéd
A Szolgáltató továbbíthatja az igénye érvényesítésével összefüggésben, vagy szerződéses kapcsolat létesítésekor a szerződések elkészítéséhez az adatokat együttműködő ügyvédjének.

3.4. Számlázással kapcsolatosan
Név: Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt.
Székhely: 1022 Budapest. Törökvész út 30/A.
E-mail: info@kulcs-soft.hu
Telefon: +36 1 336 5300

3.5. Termék kiszállítással kapcsolatosan
Név: […] Székhely:[ ….] E-mail: […] Telefon: +361 […] Honlap: www. […]

4. ÜGYFÉL ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI
Az Ügyfelet az alábbi jogok illetik meg, mely jogokat a Szolgáltatóhoz címzett a honlapra kihelyezett kérelem formanyomtatvány benyújtásával, vagy e-mailes megkeresés útján, vagy a Szolgáltató telephelyére küldött levélben postai úton tud gyakorolni:

o személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos hozzáféréshez és tájékoztatáshoz való jog,
o helyesbítéshez való jog
o adatkezelés korlátozása,
o törléshez való jog,
o hordozhatósághoz való jog,
o tiltakozáshoz való jog,
o hozzájárulás visszavonási joga.

Akkor tudunk eleget tenni az Ügyfél kérésének, ha be tudtuk azonosítani, ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség, valamint az e-mail fiókunkban elérhető lesz az Ügyfél adatkezeléssel kapcsolatos panasza, kérelme a jelen tájékoztatóban, a panaszokkal, kérelmekkel kapcsolatban megjelölt időtartamon belül.

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat, kérelmeket legkésőbb 30 (harminc) napon belül válaszoljuk meg.

4.1. A személyes adatokhoz és információkhoz való hozzáféréshez és tájékoztatáshoz való jog
Az Ügyfélnek joga van információt kérni a személyes adataira vonatkozóan az adatkezelőtől a jogorvoslat pontban szereplő elérhetőségeken. Az Ügyfelet a Szolgáltató a kérelmezése esetén, késedelem nélkül tájékoztatja. Amennyiben a tájékoztatás kérése nem jogszerű, a kérés beérkezésétől számítva, legkésőbb egy hónapon belül tájékoztatja az Ügyfelet a Szolgáltató a késedelem okáról, valamint arról, hogy az Ügyfél panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet jogorvoslati jogával.
Külföldi állampolgárok esetén az Ügyfélnek joga van a lakóhelye szerinti hatósághoz is benyújtani panaszát.

Tekintettel arra, hogy ezen jog gyakorlása az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére irányulhat, ezért amennyiben a kérelem nyilvánvalóan megalapozatlan, vagy túlzott mértékű, illetve többszöri tájékoztatás kérés esetén költségtérítést számolhatunk fel a tájékoztatás teljesítéséért cserébe, illetve a tájékoztatás kérését megtagadhatjuk.

A személyes adatokhoz való hozzáférést úgy biztosítjuk, hogy az Ügyfél azonosítását követően e-mailben juttatjuk el az Ügyfélhez a kezelt személyes adatokat és az információkat kérelme beérkezését követő 30 (harminc) napon belül.

Kérjük, hogy a benyújtott kérelmében pontosan jelölje meg, hogy személyes adatokhoz kér-e hozzáférést, vagy az adatkezeléssel kapcsolatos információkat kéri tekintettel arra, hogy határidőben teljesíteni tudjuk kérelmét!

4.2. Helyesbítéshez való jog
Az Ügyfél jogosult arra, hogy kérésére a Szolgáltató késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatait.

4.3. Adatkezelés korlátozásához való jog
Az Ügyfél jogosult arra, hogy az alábbi esetekben kérelmezz a személyes adatai korlátozását:

o pontatlanul kezelt személyes adatok: az Ügyfél vitatja a személyes adatai pontosságát, vagy azokat rosszul rögzítettük, ez esetben korlátozzuk a személyes adatait. A korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Szolgáltató ellenőrizze a személyes adatok pontosságát és korrigálja azokat.

o az adatkezelés jogellenes, és az Ügyfél ellenzi az adatai törlését, ehelyett kérelmezi azok felhasználásának korlátozását,

o az adatkezelés célja megszűnt: a Szolgáltatónak nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelési célból, azonban az Ügyfél igényli azokat jogi igénye előterjesztéséhez vagy védelméhez,

o az Ügyfél a GDPR 21. (cikk) (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatok kezelése ellen,

o az Ügyfél tiltakozott az adatkezelés ellen, de jogos érdekünk megalapozza az
adatkezelést.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ügyfél hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen (legalább a korlátozás feloldását megelőző 3 munkanappal) tájékoztatjuk Ügyfelünket.

4.4. Törléshez (elfeledtetéshez) való jog
Az Ügyfél kérheti, hogy indokolatlan késedelem nélkül töröljük a személyes adatait, amennyiben:

o a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy kezeltük;
o Ügyfél visszavonta hozzájárulását és az adatkezelésnek más jogalapja nincs;
o Ügyfél tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok (azaz jogos érdek) az adatkezelésre,
o a személyes adatokat jogellenesen kezeltük és ez a panasz alapján megállapítást nyert,
o a személyes adatokat a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

o a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
o a személyes adatok kezelését előíró, a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése (ilyen eset a számlázás keretében megvalósuló adatkezelés, mivel a számla megőrzését jogszabály írja elő), illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
o jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

4.5. Tiltakozáshoz való jog
Ügyfél jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha az adatkezelésünket olyan kényszerítő erejű jogos ok indokolja, amelyek elsőbbséget élvez az Ügyfél érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

4.6. Az adathordozhatósághoz való jog
Az Ügyfél jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, és széles körben használt, számítógéppel olvasható formátumban (XLS, XML, CSV) megkapja és azok továbbítását kérje egy másik adatkezelő részére.

4.7. A hozzájárulás visszavonásának joga
Ügyfél bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben a megadott személyes adatait rendszereinkből töröljük.

5. JOGÉRVÉNYESÍTÉS
5.1. Szolgáltatónál
Az Ügyfél panaszt tehet személyes adatának kezelésével kapcsolatosan a Szolgáltatónál, személyesen, vagy postai úton, amennyiben személyes adatai kezelését sérelmezi.

Név: Red Dream Kft.
Székhely: 2337 Délegyháza, Petőfi Sándor utca 136.
Levelezési és panaszkezelési cím: 2337 Délegyháza, Petőfi Sándor utca 136.
Telefon: +36-1/[…] E-mail: balazsfitness@gmail.com

5.2. Hatóságnál
Az Ügyfél panaszával az alábbi hatósághoz is fordulhat:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.,
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410

5.3. Bíróság előtt
Ügyfélnek lehetősége van továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. Törvény alapján bíróság előtt is érvényesítheti jogait.

6. ADATBIZTONSÁG
A Szolgáltató a működése során, valamint informatikai rendszere működtetése során a szükséges jogosultságkezelési, belső szervezési és technikai megoldások biztosítja. Az adatvédelmi és adatbiztonsági követelményeket érvényre juttatjuk adatfeldolgozóinkkal szemben is.

Az esetleges adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezetünk, amennyiben szükséges, a felmerülő magas kockázatú incidensekről tájékoztatjuk az incidenssel érintett az érintett Ügyfeleket.

7. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót – a jogalapok kivételével – egyoldalúan módosítsa.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2018.10.08 napjától lép hatályba.

Ha tetszett, osszd meg / Share if you like